Rekrutacja RODO

Konkursy

50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 50 Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

Głównym celem Olimpiady jest propagowanie znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy z zakresu kultury materialnej i duchowej Rosji.

Olimpiada jest adresowana również do tych uczniów, którzy nie mają w szkole języka rosyjskiego i uczą się go we własnym zakresie.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie mający inne niż polskie obywatelstwo.

Olimpiada Języka Rosyjskiego ma charakter trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:

zawody I stopnia – eliminacje szkolne lub międzyszkolne o zasięgu rejonowym lub wojewódzkim (w Okręgu Lubelskim 30 listopada 2018 r.)

zawody II stopnia – eliminacje okręgowe (2 marca 2019 r.)

zawody III stopnia – eliminacje centralne (13-14 kwietnia 2019 r.).

I etap – zawody szkolne lub międzyszkolne – zgodnie z Regulaminem OJR – powinny obejmować część ustną i pisemną. Część ustna, czyli wypowiedź ucznia na dowolny temat z zakresu kultury, historii Rosji na podstawie przeczytanej literatury (np. wybranych przez ucznia utworów literatury pięknej, publikacji prasowych lub internetowych) w języku rosyjskim, wykraczająca poza szkolny program nauczania, ma być podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej, a zatem ją poprzedzać. O terminie, formie przeprowadzenia części ustnej oraz dopuszczeniu ucznia do części pisemnej decyduje Komisja zawodów I stopnia OJR, powołana przez dyrektora szkoły.

W Okręgu Lubelskim część pisemna zawodów I stopnia odbędzie się w piątek 30 listopada 2018 r. o godzinie 10.00. Obejmować będzie test leksykalno-gramatyczny, zadanie dotyczące reakcji językowych oraz tłumaczenie zdań z języka rosyjskiego na polski.

Zawody I stopnia OJR mogą mieć charakter międzyszkolny – w przypadku niewielkiej liczby uczestników dyrektorzy kilku szkół w porozumieniu z Komitetem Okręgowym mogą zdecydować o powołaniu wspólnej Komisji. Uczniowie tych szkół, w których programem nauczania nie jest objęty język rosyjski (nie jest możliwe powołanie komisji ze względu na brak nauczycieli języka rosyjskiego), powinni przystąpić do zawodów I stopnia w innej szkole, gdzie taka komisja została powołana.

Zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli języka rosyjskiego zapraszamy na stronę internetową Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego, http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/, gdzie zamieszczony jest szczegółowy Regulamin Olimpiady, Informator dla nauczycieli i uczestników, zawierający najważniejsze postanowienia regulaminu, oraz Program i tematyka 50 OJR, testy z zawodów II stopnia z poprzednich lat (Archiwum), które mogą być pomocne w przygotowaniu do konkursu oraz ankieta uczestnika 50 OJR.

Ankietę prosimy wypełnić na komputerze lub pismem drukowanym (pisownia imienia i nazwiska uczestnika powinna być zgodna z dokumentem tożsamości) i wysłać pocztą tradycyjną pod adresem:

Teresa Giedz-Topolewska
Sekretarz Naukowy Lubelskiego Komitetu Okręgowego
50 Olimpiada Języka Rosyjskiego
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
Plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
z dopiskiem: 50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

Termin przesyłania zgłoszeń – do 5 listopada 2018 r.

Można także zgłaszać uczniów drogą mailową pod adresem: tgiedz@tlen.pl, jednak takie zgłoszenie będzie traktowane jako wstępne. Konieczne jest przesłanie wydruku ankiety (z oryginalnymi podpisami, pieczątkami) wszystkich uczestników Olimpiady.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Naukowym Okręgu Lubelskiego OJR dr Teresą Giedz-Topolewską pod numerem telefonu 517 24 63 30 lub mailowy pod adresem: tgiedz@tlen.pl .

Po zgłoszeniu uczestników pod adresem szkoły zostaną przesłane testy oraz instrukcja dla nauczycieli, określająca sposób przeprowadzania i oceny zawodów I stopnia Olimpiady Języka Rosyjskiego, a także warunki kwalifikacji do eliminacji okręgowych.

Liczymy na szerokie zainteresowanie uczniów udziałem w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w naszym regionie wynikające ze świadomości korzyści płynących z dobrej znajomości języka i kultury naszego sąsiada.

Z poważaniem
Sekretarz Naukowy Lubelskiego Okręgu OJR
dr Teresa Giedz-Topolewska

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj