Rekrutacja RODO

Terminy rekrutacjiSzkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas I1. Od 13.05.2019r. do 19.06.2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji powinni zostać zarejestrowani w systemie przez szkoły macierzyste. Po otrzymaniu od wychowawców loginów i haseł do swoich kont, powinni się zalogować, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wydrukować pobrane z systemu podanie, a następnie przynieść je do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (podania muszą być podpisane przez uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów). W naszej szkole punkt rekrutacyjny mieści się w chwili obecnej w sekretariacie.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych spoza systemu rejestracji elektronicznej powinni zarejestrować się w systemie samodzielnie, uzupełnić wszystkie wymagane dane na swoim koncie, wydrukować pobrane z systemu podanie, a następnie przynieść je do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (podania muszą być podpisane przez uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów). W naszej szkole punkt rekrutacyjny mieści się w chwili obecnej w sekretariacie.


2. Od 13.05.2019r. do 04.07.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


3. Od 21.06.2019r. do 25.06.2019r. do godz. 15.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


4. 05.07.2019r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


5. Od 05.07.2019r. do 10.07.2019r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.


6. 12.07.2019r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:

  • podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Absolwenci gimnazjów lub szkoły podstawowej spoza systemu rejestracji elektronicznej, dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej;
  • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
  • kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
  • ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;

Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj