Rekrutacja RODO

Terminy rekrutacjiSzkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas I1. Od 07.05.2018r. do 11.06.2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji drukują podania pobrane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców / opiekunów zanoszą do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (w naszej szkole przychodzą do punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej). Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje podania kandydatów.

Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru (przychodzą w naszej szkole do wyznaczonego punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej): drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych.


2. Od 07.05.2018r. do 27.06.2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


3. Od 22.06.2018r. do 26.06.2018r. do godz. 15.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


4. 29.06.2018r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


5. Od 29.06.2018r. do 06.07.2018r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.


6. 09.07.2018r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:

  • podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice/prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • dwa zdjęcia;
  • kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
  • ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;

Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj