Rekrutacja RODO

Rozpoczynamy matury próbne w formule 2023!

W maju 2023 roku do matury w nowej formule przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Absolwenci tych szkół będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać na maturze w 2023 roku co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie jeszcze w przyszłym roku progu zaliczeniowego. Ten ma zostać wprowadzony od roku 2025.

Uwzględniając wprowadzone zmiany w egzaminach i chcąc dać uczniom klas maturalnych szansę sprawdzenia się na przykładowych arkuszach spełniających wymogi formuły 2023, CKE w porozumieniu z OKE, postanowiła zorganizować w tym roku szkolnym dwa próbne egzaminy maturalne:

28-30 września 2022 roku – próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

12-22 grudnia 2022 roku – próbny egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów i na wszystkich poziomach.

Już jutro (środa, 28 września) uczniowie klas czwartych zmierzą się więc z próbnym egzaminem maturalnym z języka polskiego, dzień później (czwartek, 29 września) sprawdzą się z matematyki, a ostatniego dnia miesiąca (piątek, 30 września) rozwiązywać będą arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego.

Przypominamy, że w nowej formule egzaminów należy oczekiwać licznych zmian w arkuszach. Najważniejsze z nich to: zmiana liczba arkuszy, zmiana czasu przeznaczonego na ich rozwiązanie, zmiana ilości możliwych do uzyskania punktów oraz rodzaju i liczby zadań.

Język polski na poziomie podstawowym (czas na rozwiązanie zadań maturalnych wynosi w nowej formule 240 minut). Uczniowie otrzymają dwa arkusze zamiast jednego jak do tej pory. Pierwszy podzielony został na dwie części: test z języka polskiego w użyciu oraz test historycznoliteracki. Drugi to wypracowania w formie wypowiedzi argumentacyjnej, które zdający będą musieli napisać na wybrany przez siebie temat, uwzględniając jednak dwa utwory literackie (w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur), a także dwa konteksty.

Matematyka na poziomie podstawowym (czas na rozwiązanie zadań maturalnych wynosi w nowej formule 180 minut). Zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można zdobyć 1 lub 2 punkty. Uczniowie muszą się również spodziewać większej ilości zdań otwartych, jak i całkiem nowych typów zadań.

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (czas na rozwiązanie zadań maturalnych wynosi w nowej formule 120 minut). W przypadku tego egzaminu należy spodziewać się większej ilości zadań otwartych, sprawdzających rozumieniu tekstów ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych (gramatycznych i leksykalnych).

Informujemy również, że materiały z próbnych egzaminów maturalnych będą również dostępne na stronie internetowej CKE oraz na stronach internetowych OKE, tak, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć także udział uczniowie, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w tej diagnozie w szkole.

Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj