Rekrutacja RODO

Deklaracja dostępnościLiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lo.tarnobrzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2001-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-28


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

NIEZGODNOŚCI:
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnym,

  • niektóre informacje zamieszczone w postaci załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań (informacje archiwalne),

  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

  • brak możliwości włączenia dużego kontrastu.

WYŁĄCZENIA:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

INFORMACJE DODATKOWE:

Na stronie internetowej można powiększać i pomniejszać czcionkę za pomocą dedykowanych ikon, używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz uzyskać dostęp do oferowanych przez przeglądarkę ułatwień, np. powiększanie, pomniejszanie czcionki lub odczytywanie na głos (Microsoft Edge). Strona jest responsywna, można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 30-03-2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez nauczycieli opiekujących się stroną.


DANE KONTAKTOWE I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności: sekretariat szkoły: lo@oswiata.tarnobrzeg.pl
telefon: 15 822 16 04

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Jachowicza 13
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: lo@oswiata.tarnobrzeg.pl
tel. 15 8221604

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu położone jest przy ulicy Jachowicza 13 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden zintegrowany obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem wykonanym z elementów metalowych. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od ul. Stanisława Jachowicza i drugie od ul. Tadeusza Kościuszki. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wejście od ulicy Kościuszki jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Kościuszki znajdują się również miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby, obsługa szkoły może udostępnić osobie niepełnosprawnej wjazd na monitorowany dziedziniec szkoły. Dodatkowe, opcjonalne wejścia usytuowane są również w budynkach hal sportowych. Przy dojściach do budynku jest utwardzona kostką równa nawierzchnia. Nad wejściami nie ma niestety głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, złożony z trzech skrzydeł i jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety na każdym piętrze, winda,). Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji szkoły, gabinet profilaktyki przedmedycznej, a także biblioteka oraz sale lekcyjne. Wszystkie bramy, drzwi, korytarze i pomieszczenia w budynku szkoły są także dostosowane szerokością dla osób poruszających się na wózkach. Poruszanie się uławia im również brak progów i nierówności poziomów. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj