Rekrutacja RODO

Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry


Od 1 września 2014 r realizujemy projekt programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej,„Rozwijaj się !-wspieranie uczniów uzdolnionych przewidziany na lata 2014-2016.Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu lub w ramach tzw. job shadowing-obserwacji pracy nauczycieli w zaprzyjaźnionych szkołach w Niemczech i Turcji. Współautorami projektu są nasi nauczyciele p. Beata Dul i Adam Stępiński.

Informacje o projekcie

Dlaczego taki projekt?

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszego liceum na rozwój w dziedzinach: praca z uczniem uzdolnionym w zakresie języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie kreatywnej poszukujące z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Celem głównym jest wsparcie uczniów uzdolnionych językowo i zainteresowanych naukami przyrodniczymi poprzez wprowadzenie zmian metod nauczania i wprowadzenie edukacji 3.0, która charakteryzuje się zatarciem linii dzielącej nauczycieli od uczniów tak, że wszyscy jesteśmy odkrywcami informacji i twórcami nowej wiedzy. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2014-2016 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić 17 mobilności w formie job shadowing i różnorodnych szkoleń. Pośrednimi uczestnikami będą uczniowie uzdolnieni. Przewidujemy 2 zadania typu job shadowing w szkołach: tureckiej i niemieckiej oraz 6 różnorodnych kursów wzbogacających wiedzę z zakresu ICT i kulturowo-językową. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają nasze bieżące potrzeby rozwojowe.

Metodologia wykorzystywana w projekcie to aktywne uczestnictwo, uczenie się z dobrych praktyk, autoprezentacja, twórcze działanie, autorefleksja, obserwacja zajęć modelowych, nowoczesne technologie wspomagające proces dydaktyczny, metodologia pracy badawczej. Spodziewane rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe typu etwinning, wymiany młodzieży, partnerstwa strategiczne odejście od tradycyjnych metod nauczania, nabycie umiejętności autorefleksji nauczycielskiej, zwiększone wsparcie dla uczniów uzdolnionych, zwiększenie liczby uczestników i laureatów konkursów przedmiotowych. W perspektywie długofalowej spodziewany wpływ projektu to wprowadzenie w naszej szkole CLLIL( nauczanie przedmiotów lub wybranych ich elementów w językach obcych) oraz stworzenie klas dwujęzycznych.

Organizacja wysyłająca:

Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Kopernika-Tarnobrzeg

Organizacje przyjmujące: Karatay Anadolu Lisesi-Turcja, Antalya Deutschhaus-Gymnasium -Niemcy, Wurzburg NPDN Tarnobrzeg/Polska International Study Programmes/Wielka Brytania Europafels/Niemcy

Europejski Plan Rozwoju (instytucji/szkoły)

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na pracę z uczniami uzdolnionymi, rokrocznie mamy olimpijczyków oraz zwycięzców różnorakich konkursów. Nie są to jednak satysfakcjonujące nas liczby. Wyniki osiągane przez naszych uczniów oparte były dotychczas głównie na klasycznych metodach nauczania. Prowadzone w ostatniej dekadzie w naszej placówce projekty typu Comenius, Regio, Młodzież w Działaniu, eTwinning oraz EFS były wielkimi sukcesami wychowawczo-dydaktycznymi, jednak miały one bardzo ograniczony wpływ na społeczność szkolną. Zaangażowanie pojedynczych nauczycieli ograniczało dostępność do atrakcyjnych i motywujących dla ucznia form pracy. Zauważyliśmy, iż tego typu działania znacząco rozwijają umiejętności kluczowe uczniów, przygotowują ich do współpracy z innymi oraz wyrabiają postawę, która charakteryzuje się gotowością do ustawicznego samokształcenia. Potrzebujemy jednak zwiększenia zaangażowania uczniów i nauczycieli w projekty międzynarodowe, zmiany metod pracy dydaktycznej, zwiększenia liczby uczestników w olimpiadach, konkursach ( szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych).

W tej sytuacji konieczne jest zbudowanie większych interdyscyplinarnych zespołów nauczycielskich (składających sie z nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych przy wsparciu językowców), które zaangażowałyby się w działania typu eTwinning lub inne na platformach edukacyjnych (do tej pory były to pojedyncze przedsięwzięcia). Naszym zamierzeniem jest prowadzenie projektów, które miałyby cechy prac badawczych, a dzięki temu rozwijałyby uczniów, w tym w szczególności wybitnie uzdolnionych, na płaszczyźnie kreatywności, rozwiązywania problemów, inicjatywności, umiejętności komunikacyjnych (w tym językowych) i pracy w grupie. Brakuje nam takich innowacyjnych metod pracy wśród nauczycieli różnych przedmiotów.

Naszym zamierzeniem jest nie tylko prowadzenie projektów edukacyjnych, ale również wspólne pogłębianie wiedzy podczas lekcji online z grupami młodzieży z zaprzyjaźnionych europejskich szkół. Pierwsze eksperymenty na tym polu mamy już za sobą (zajęcia z młodzieżą z Włoch na platformie Blackboard Collaborate). Wspomniane wyżej przywiązanie nauczycieli do tradycyjnych metod pracy pragniemy stopniowo zmieniać poprzez umożliwienie im obserwacji zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny i wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia umożliwiające taką formułę nauczania.

Jesteśmy przekonani, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy zawodowymi kompetencjami nauczyciela a wynikami edukacyjnymi uczniów. Dlatego też chcemy, aby nauczyciele z naszej placówki ustawicznie rozwijali swoje kompetencje w zakresie komunikacji (w tym w językach obcych), ICT (do wykorzystania w projektach międzynarodowych, wspólnych lekcjach z grupami zagranicznymi, tworzenia Banku Zasobów Dydaktycznych online dla poszczególnych przedmiotów), krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów dydaktycznych i emocjonalnych uczniów, zwracania uwagi na różnorodność, współpracy, wyrobienia w sobie nawyku samoewaluacji, identyfikowania zasobów dydaktycznych i przygotowywania na ich bazie materiałów dydaktycznych.

Chcemy, aby nasza szkoła zapewniała przyjazne środowisko do uczenia się, nie tylko na codziennych zajęciach, ale poprzez wyjście ze schematu „kredy i tablicy”, tak, aby dać naszym wychowankom możliwości nabywania wiedzy poprzez interakcje z kolegami i nauczycielami z innych, w tym zagranicznych, szkół. Wykorzystanie ICT przyczyni się do lepszego włączenia wszystkich uczniów w efektywną pracę dydaktyczną (możliwość prowadzenia zajęć na odległość z uczniami chorymi – np. tok indywidualny, nagrywanie lekcji online i możliwość zaznajomienia się lub przypomnienia w domu). W dalszych planach mamy wprowadzenie CLIL ( nauczanie niektórych przedmiotów w języku obcym) i klas dwujęzycznych.

Co w projekcie?

W projekcie zaplanowaliśmy dwa działania typu job shadowing oraz sześć działań typu szkolenia kadry pracowniczej za granicą. Przewidzieliśmy 17 mobilności. Job shadowing w szkole niemieckiej i tureckiej ma za zadanie obserwacje metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem ICT przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz poznanie systemów oświatowych tych 2 krajów w praktyce. Zakładamy, że udział we wszystkich zagranicznych mobilnościach spowoduje nabycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji informatycznych, podmiotowych, przedmiotowych, komunikacyjnych i osobowościowych uczestników. Przyczyni się to do pojawienia większej liczby zadań interdyscyplinarnych w przyszłej pracy dydaktycznej naszej placówki i szerszego wykorzystania nauczania i uczenia się typu inquiry based learning . Wdrożenie narzędzi internetowych do procesu dydaktycznego umożliwi jego poszerzenie poprzez wprowadzenie wspólnych zajęć z partnerskimi szkołami. W celu efektywnego wdrożenia planów projektowych (eTwinning, wymiany młodzieżowe, partnerstwa strategiczne, szkolne projekty na platformach edukacyjnych) konieczne jest bardziej liczne zaangażowanie nauczycieli. Będą oni mieli możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych krajów poprzez udział w zadaniach projektowych online, ale także biorąc udział w szkoleniu z ICT na Cyprze, poprzez job shadowing w Niemczech i Turcji i udział w seminariach Europafels. Naszym zamierzeniem jest, aby był to początek kolejnych partnerstw z następnymi szkołami w Europie. Chcemy, aby po fazie wstępnej rozszerzania naszych europejskich kontaktów, naszymi następnymi działaniami były partnerstwa strategiczne wcielające w życie metodologię pracy z uczniami poprzez poszukiwanie, współpracę i wspólne poszerzanie wiedzy i kompetencji. Przeszkoleni uczestnicy rozpropagują ideę CLIL( nauczanie przedmiotów lub ich fragmentów w obcym języku) oraz klas dwujęzycznych.

Główne działania

W projekcie zaplanowaliśmy dwa działania typu job shadowing oraz sześć działań typu szkolenia kadry pracowniczej za granicą. Przewidzieliśmy 17 mobilności. Job shadowing w szkole niemieckiej i tureckiej ma za zadanie obserwacje metod pracy (ze szczególnym uwzględnieniem ICT) z uczniami uzdolnionymi oraz poznanie systemów oświatowych tych 2 krajów w praktyce. Szkoły, w których odbędą się te działania mają znaczne sukcesy w pracy z uczniem uzdolnionym (konkursy, olimpiady, projekty). Placówki te mają liczne kontakty międzynarodowe, prowadzą cyklicznie różnorodne projekty edukacyjne, a ich nauczyciele rozwijają systematycznie swój warsztat pracy.

Wybór kursów organizowanych przez Europafels, NPDN oraz ISP uzasadniamy potrzebą podniesienia kompetencji dydaktycznych w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, wiedzy kulturowej, innowacji pedagogicznych, kompetencji językowych uczestników. Podczas kursu organizowanego przez NPDN (Web Tools 2.0) uczestnicy zapoznają się z szeregiem darmowych narzędzi (takich jak blogi edukacyjne, plakaty multimedialne, mapy mentalne, osie czasu, kreatory filmów rysunkowych, narzędzia do współpracy synchronicznej, itp, które będą mogli wykorzystać jako wsparcie w procesie dydaktycznym i projektach (np. etwinning). Podczas kursów językowo-metodycznych organizowanych w Zjednoczonym Królestwie przez IST uczestnicy zapoznają się z szerokim spektrum historyczno-kulturowo-polityczno-społecznym nauczania języka angielskiego i wykorzystania tej wiedzy nie tylko na lekcjach języka obcego, ale i innych przedmiotach.

Jak zamierzamy wykorzystać zdobyte doświadczenie?

Wszystkie obszary rozwoju wymienione w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły na lata 2014-16 obejmą większość przedmiotów nauczanych w szkole i stanowić będą podstawę dalszego rozwoju i internacjonalizacji szkoły. Planując strategiczny rozwój instytucji w przyszłości stawiać będziemy na to, by projekty edukacyjne objęły większą liczbę uczniów i nauczycieli oraz by miały one charakter eksperymentalno-badawczy, a dzięki temu rozwijały umiejętności kluczowe wychowanków. Spodziewamy się również zwiększenia popularności pracy na platformach edukacyjnych. Nauczyciele - uczestnicy mobilności będą na bieżąco informować radę pedagogiczną o zdobytych doświadczeniach, zapraszać na obserwację swoich lekcji, na których zaprezentują zdobyte kompetencje i wiedzę. Ścisła współpraca pomiędzy instytucjami w zakresie założonych przez nas trzech obszarów rozwoju: zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, zmiana metod pracy, wsparcie dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie i w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły i dostosowania jej do wymogów współczesnej edukacji.

Nabyte kompetencje zostaną udostępnione innym nauczycielom w ramach szkoleń, prezentacji i obserwacji w ramach WDN. Nauczyciele biorący udział w job shadowing będą mogli porównać swoje kompetencje w stosowaniu metod dydaktycznych, form pracy z uczniem zdolnym i w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii na lekcjach i poza nimi.

KIM SĄ NASI PARTNERZY?

Szkoły biorące udział w job shadowing Karatay Anadolu Lisesi oraz Deutschhaus Gymnasium wniosą do projektu szereg kompetencji takich jak kompetencje podmiotowe, które ujawniają się w: otwartości, twórczości, innowacyjności, dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów, świadomym odrzucaniu standardów, stereotypów, odwadze w podejmowaniu ryzyka i gotowości do ponoszenia konsekwencji, operatywności; kompetencje komunikacyjne, informatyczne, kreatywne- wyzwalające kreatywność zachowań i samodzielność myślenia w procesach edukacyjnych, rozwój myślenia krytycznego oraz nowatorskie kompetencje dydaktyczne polegające na umiejętności różnicowania projektów kształcenia w zależności od podmiotowych możliwości uczniów i warunków materialno- kulturowych kształcenia, umiejętności dokonywania wyboru koncepcji dydaktycznej pracy, godząc preferencje osobiste, zespołu klasowego oraz oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego, umiejętności doboru metod nauczania oraz wytwarzania materiałów dydaktycznych, umiejętności stosowania różnorodnej formy kontroli i oceny osiągnięć szkolnych uczniów, na tle ich indywidualnych możliwości, umiejętności stwarzania wszystkim uczniom (a w szczególności utalentowanym) jak najbardziej korzystnych warunków edukacyjnych. Obydwie szkoły są sprawnie działającymi, doskonale wyposażonymi placówkami, zapewniającymi wszechstronny rozwój ucznia w korzystnych warunkach. Szkoły zaproszone do współpracy w projekcie wspierają szczególne uzdolnienia uczniów poprzez realizację różnorodnych koncepcji osiągając w swoich krajach wysokie wyniki. Intensywna wymiana doświadczeń rozszerzy spektrum stosowanych metod dydaktycznych. Wymiana doświadczeń ma szansę rozwoju potencjału każdej ze szkół-partnerów w projekcie. Wszystkie placówki prowadzą otwartą działalność w środowisku, dlatego też efekty naszego projektu zostaną rozpropagowane wśród innych instytucji edukacyjnych. EUROPAFELS jest uznaną międzynarodową organizacją społeczną i charytatywną nastawioną na wartości takie jak wzajemny szacunek, uznanie, tolerancja, szacunek dla wartości humanistycznych iu europejskich. Dąży do szeroko rozumianego połączenia regionów i osób indywidualnych, wspiera organizacje i instytucje edukacyjne, które dążą do utworzenia silnej, zjednoczonej Europy. Prowadzi szeroką międzynarodową działalność edukacyjną. Jest koordynatorem partnerstwa strategicznego do udziału, w którym zaproszono nasze liceum (projekt HOBOS-beebox, który będziemy aplikować 30 kwietnia), współpracuje z narodowymi i międzynarodowymi instytucjami kształcenia, planuje, organizuje i prowadzi wewnątrzszkolne, regionalne i międzynarodowe formy doskonalenia w ścisłej współpracy z oficjalnymi państwowymi i międzynarodowymi instytucjami, prowadzi programy wymiany uczniów, studentów i nauczycieli, wspiera projekty integracyjne dla uczniów upośledzonych i z mniejszymi szansami edukacyjnymi (klasy integracyjne), organizuje koncerty charytatywne w kraju i za granicą, wystawy, itp. wspierając tym samym kreatywność uczniów. W seminariach organizowanych przez tą placówkę uczestniczyć będą przedstawiciele naszego liceum i Deutschhaus Gymnasium, co będzie miało wpływ na uzyskanie efektu synergii.

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES ma ponad 30 letnie doświadczenie w organizowaniu kursów rozwoju nauczycieli dla europejskich ministerstw edukacji, instytutów nauczycielskich, uniwersytetów, instytucji edukacyjnych różnego typu, szkół i posiada bardzo dobrą reputację rzetelnego organizatora. International Study Programmes jest doświadczonym organizatorem kursów w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską (Comenius/ Grundtvig Database)w Zjednoczonym Królestwie. International Study Programmes z powodzeniem zorganizowała kursy i przeszkoliła tysiące europejskich nauczycieli jak również opracowała różnorodne programy Vetpro dla nauczycieli finansowanych przez EU.

ISP oferuje szeroką gamę różnorodnych kursów rozwoju, nie tylko dla językowców, lecz także dla nauczycieli innych specjalności jak nauki przyrodnicze, muzyka, sztuka, jak i dla nadzoru pedagogicznego i osób zarządzających oświatą w Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii . Każdy kurs odzwierciedla specyficzne potrzeby jego uczestników. Trenerzy ISP są ekspertami w swojej dziedzinie z ogromną wiedzą odnośnie nowoczesnych technologii, pełni pomysłów i kreatywności. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu od 12 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry oświatowej. Oferuje tematy będące wynikiem diagnozy potrzeb, formy szkoleń, cieszące się zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów. Programy szkoleń NPDN są opracowywane i realizowane przez doświadczoną kadrę edukatorów. NPDN organizuje kursy kwalifikacyjne, doskonalące, konferencje, warsztaty, konsultacje w wymiarze godzin uzgadnianym z dyrektorami szkół i placówek.

Rola partnerów w projekcie

Deutchhaus Gymnasium pełni rolę organizacji przyjmującej (job shadowing) zapewniającej warunki do efektywnego uczenia się, obserwacji lekcji, autoprezentacji, udziału w warsztatach; zapoznającej z niemieckim systemem edukacji oraz metodami pracy.

Karatay Anadolu Lisesi-pełni rolę organizacji przyjmującej (job shadowing) zapewniającej warunki do efektywnego uczenia się, obserwacji lekcji, autoprezentacji,udziału w warsztatach; zapoznającej z tureckim systemem edukacji oraz metodami pracy.

Europafels- przygotuje 2 seminaria na temat pracy z uczniem uzdolnionym i wykorzystania technik ICT. NPDN- pełni rolę organizatora kursu metodyczno-informatycznego wykorzystania narzędzi internetowych w pracy dydaktycznej i projektach.

ISP- pełni rolę organizatora kursów metodyczno-językowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii o tematyce kulturowo-językowej.

Uczestnicy projektu będą prowadzili podczas mobilności dzienniki autorefleksji za pomocą których nastąpi monitorowanie przebiegu mobilności przez dyrekcję szkoły i powołany zespół monitorujący. Opracowane zostaną narzędzia ewaluacyjne do monitorowania przebiegu projektu(ankiety). Dodatkowo udział uczestników w zaplanowanych działaniach kontrolowany będzie przez organizatorów kursów i job shadowing (listy obecności, wpis do dziennika autorefleksji). Komunikacja pomiędzy partnerami przebiegać będzie telefonicznie i drogą mailową( wymiana uwag, planowanie, ewaluacja). Założymy również zamkniętą grupę na portalu facebook, aby zapewnić efektywny przepływ informacji.

Jakie kompetencje zostaną nabyte lub podniesione przez uczestników?

Kontakt z innymi systemami nauczania, metodami, polityką oświatową innych krajów w praktyce, innowacjami w nauczaniu; wymiana doświadczeń, uczestnictwo w kursach metodycznych, metodyczno-językowych spowoduje wzrost kompetencji dydaktycznych uczestników, nabycie nowych umiejętności i wiedzy do praktycznego zastosowania, rozwój umiejętności autorefleksji, ewaluacji własnych działań dydaktycznych, przyczyni sie do wzrostu ich kompetencji socjo-lingwistycznych i postaw proeuropejskich. Mamy nadzieję, że działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do odejścia od tradycyjnego sposobu uczenia na rzecz nowoczesnych metod z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zmianę roli nauczyciela w procesie dydaktycznym z tradycyjnego wykładnika wiedzy na doradcę-mentora. Chcemy, żeby projekt uświadomił nauczycielom konieczność stałego podnoszenia umiejętności nauczania w kontekście zachodzących zmian. Uczestnicy projektu i przeszkoleni przez nich później nauczyciele nauczą się planowania działań, które umożliwią uczniom podnoszenie umiejętności i nabywanie wiedzy w pozaszkolnych formach takich jak Internet (samodoskonalenie, kształcenie zdalne), nauka metodami nieformalnymi, korzystanie z różnorodnych aplikacji ułatwiających organizację życia codziennego.

Spodziewany wpływ projektu

Przygotowanie nauczycieli do efektywnego działania w społeczności europejskiej z użyciem multimediów i ICT wpłynie na atrakcyjność i skuteczność ich sposobu nauczania (zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się przez całe życie). Ze względu na to, iż uczestnicy projektu odbędą job shadowing w różnych miejscach pozwoli to na wzajemną wymianę najlepszych praktyk pedagogicznych, poznanie polityki oświatowej, metod pracy, możliwość wzbogacenia posiadanej profesjonalnej wiedzy, podpatrzenia nowych pomysłów i rozwiązań, jak również wzbogacenia o nowa wiedzę kulturową i psychologiczną, co ułatwi porównanie i zastosowanie najlepszych rozwiązań we własnej praktyce pedagogicznej, jak i zaowocuje podniesieniem jakości nauczania, wsparciem uczniów uzdolnionych pod kierunkiem dobrze przygotowanych mentorów. Zaangażowani w projekt nauczyciele, zarówno z naszej szkoły, jak i szkół partnerskich, będą mieli możliwość autoprezentacji oraz rozwoju zawodowego, jak i językowego. Zdobyta nowa wiedza zostanie przez nich wykorzystana w trakcie procesu lekcyjnego (na lekcjach językowych, lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów humanistycznych). Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie zostaną zaangażowani w prace projektowe jako następstwo job shadowing, opiekę nad gośćmi, prowadzenie strony internetowej. Uczestnicy job shadowing oraz kursów zobowiązani zostaną do udostępnienia materiałów i przeszkolenia pozostałych członków zespołów przedmiotowych, całej rady pedagogicznej w ramach WDN tak, aby wszyscy pozostali nauczyciele mieli dostęp do informacji, nabytej wiedzy, itp. Możliwość 2 letniej pracy projektowej, job shadowing, ewaluacje, wymiana doświadczeń wzmocnią więzi społeczno-kulturowe pomiędzy uczestnikami projektu. Spotkania na żywo z przedstawicielami innej kultury, itp. pozwolą partnerom oraz ludziom pośrednio zaangażowanym w projekt na podniesienie świadomości kulturowej, zmiany postaw i wzrostu tolerancji na odmienność kulturową oraz zainteresowania kulturą, językiem, historią krajów szkół partnerskich. Umożliwi to kontakty bezpośrednie pomiędzy partnerami i promocje regionów w których znajdują się szkoły oraz krajów (dzięki nagłośnieniu w mediach). Kolejnym spodziewanym wpływem będzie ustanowienie długotrwałej i efektywnej współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi w celu zawiązywania partnerstw strategicznych, nowych wspólnych projektów typu e-twinning, wymiany młodzieży, itp. Efektem bieżącego projektu będzie stopniowe wprowadzenie w naszej szkole CLIL (nauczanie przedmiotu bądź jego wybranych elementów w języku obcym). Wspomniane działania mają w perspektywie długofalowej doprowadzić do sytuacji w której część klas w naszej szkole będzie oddziałami dwujęzycznymi pracującymi wspólnie nad poszczególnymi zagadnieniami z ich europejskimi rówieśnikami. Spodziewany wpływ projektu na instytucje zapewniające kursy to rozszerzenie i modyfikacja oferty ze względu na jednostkowe potrzeby uczestników.

Jak nagłośnimy projekt?

Informacje o projekcie i jego przebiegu będą zamieszczane regularnie na specjalnie przygotowanej podstronie szkolnej witryny internetowej. Dzięki temu rodzice uczniów i cała społeczność lokalna uzyska informacje o przeprowadzonych działaniach, rezultatach i efektach projektu. Projekt zostanie nagłośniony w lokalnych mediach. Ponadto informacje o rezultatach projektu (w szczególności o job shadowing) zostaną przekazane naszym szkołom partnerskim i zaprzyjaźnionym z nami szkołom zagranicznym nieuczestniczącym w tym projekcie, jak również szkołom lokalnym i Wydziałowi Edukacji UM. Utworzona zostanie również ogólnodostępna baza danych wypracowanych materiałów. Grupy docelowe prowadzonego przez nas projektu (nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie, społeczność lokalna, władze odpowiedzialne za politykę oświatową) będą na bieżąco informowane o jego przebiegu. W ramach zorganizowanej konferencji przeprowadzone zostaną prezentacje działań w projekcie dla zainteresowanych instytucji edukacyjnych z terenu Tarnobrzega i okolic.

Wyniki przeprowadzonych ewaluacji w naszej szkole zostaną przekazane instytucjom partnerskim w formie opracowań pdf.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj