Rekrutacja RODO

Rekrutacja uczestników projektu

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczniowie klas II uczący się języka angielskiego i niemieckiego
Wy możecie stać się uczestnikami projektu, a dzięki niemu - rozwinąć swoje umiejętności językowe i informatyczne w bardzo atrakcyjnej formie, poznać rodzimych użytkowników języka, twórczo i efektywnie spędzić czas poza zajęciami dydaktycznymi z Waszymi nauczycielami i rówieśnikami.

Z a p r a s z a m y !!!

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie klas II o niskim statusie materialnym, którzy

 • I: wyróżniają się wysokim poziomem kompetencji językowych lub którzy
 • II: mają trudności w uczeniu się języka obcego.

Projekt skierowany jest do uczniów zamieszkałych poza Tarnobrzegiem, głównie z terenów wiejskich i miejsce zamieszkania stanowi główne kryterium rekrutacyjne.
Obok miejsca zamieszkania kryteriami naboru do projektu są także:

 • dochód na jednego członka rodziny,
 • liczba osób w rodzinie,
 • uzasadnienie chęci udziału w projekcie,
 • ocena końcoworoczna w klasie I,
 • wynik testu pomiaru dydaktycznego na zakończenie klasy I.

Każdemu z kryteriów przydzielona jest odpowiednia liczba punktów (różna w obu grupach) – w grupie I maksymalna liczba punktów wynosi: 26, w grupie II: 22 pkt.

Szczegółowa punktacja poszczególnych kryteriów:

 • dochód na jednego członka w rodzinie – od najniższego (5 pkt) do najwyższego (1 pkt) – w obu grupach,
 • liczba osób w rodzinie – od największej (3 pkt) do najmniejszej (1 pkt) - w obu grupach;
 • uzasadnienie chęci udziału w projekcie – od 0 do 8 pkt w grupie I i od 0 do 6 pkt w grupie II;
 • ocena końcoworoczna – grupa I: bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3 pkt; grupa II: dopuszczający – 4 pkt, dostateczny – 2 pkt;
 • wynik testu pomiaru – w grupie I: 100-90% (5 pkt), 89-80% (4 pkt), 79-70% (3 pkt); w grupie II: 0-30% (4 pkt), 31-40% (3 pkt), 41-50% (2 pkt), 51-60% (1 pkt), 61% i więcej (o pkt).

Kandydaci do wzięcia udziału w projekcie pobierają z sekretariatu szkoły formularz zgłoszeniowy, wypełniają go i składają ponownie w sekretariacie szkoły w terminie – do 19 września br.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie – 60 uczniów (od największej liczby punktów do najmniejszej): grupa I – 20 osób na zajęcia języka angielskiego ( 2 zespoły po 10 osób) i 10 osób na zajęcia języka niemieckiego (1 zespół); grupa II - 20 osób na zajęcia języka angielskiego ( 2 zespoły po 10 osób) i 10 osób na zajęcia języka niemieckiego (1 zespół).

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu wszystkich danych w formularzu ustali ostateczną listę uczestników projektu obu grup wraz z listą rezerwową.

Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na tablicy informacyjnej projektu (przy pokoju nauczycielskim) w dniu 24 września 2008r.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • p. Bogusław Lubański
 • p. Adam Stępiński


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj