Rekrutacja RODO

Konkurs

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu
przy ul. Jachowicza 13
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
główny księgowy w wymiarze pełnego etatu


 1. Wymagania niezbędne:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  4. kserokopia świadectw pracy
  5. kwestionariusz osobowy
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje
  7. oświadczenie o niekaralności

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 13 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w terminie do 03.04.2006r.

  Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl/, Zespółu Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu www.zso.tbg.net.pl

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 5. Głównym księgowym może być osoba, która:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj