Rekrutacja RODO

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010

Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych). Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010 ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej.

Wysokość stypendium
W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1400 uczniom przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 330,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał będzie opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Opiekun dydaktyczny będzie mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki będzie przysługiwać jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny obejmie opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulegnie odpowiednio zwielokrotnieniu.

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium na stronach projektu

Dokumenty do pobrania

Regulamin komisji stypendialnej

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Obwieszczenie prezesa GUS

Wykaz załączników o przyznanie wniosku

Wzór oświadczenia o nadanie NIP

Wzór upoważnienia

Wzór zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj