Rekrutacja RODO

Rozstrzygnięcie przetargu

Członkowie Komisji Przetargowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu dokonali oceny ofert biorących udział w przetargu nieograniczonym obejmującym
Remont sanitariatów damskich i męskich - roboty budowlane i instalacyjne

Przetarg wygrała oferta złożona przez

ZAKłAD USłUGOWY
REMONTOWO-BUDOWLANY
Janusz Madej, Andrzej Babirecki
ul. Nowowiejska 26, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 56 06

Oferent wykona roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym i zasadami określonymi w projekcie umowy za cenę brutto 87 836,89 zł

Cena zawiera wszystkie koszty wynikające z zakresu robót.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj