Rekrutacja RODO

Wyprawka szkolna 2012

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej technikum, liceum ogólnokształcącego oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Pomocy w kwocie 352 zł udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto. W celach rozliczeniowych należy przy zakupie odbierać paragony, rachunki lub faktury VAT wystawiane imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.

Pomoc finansowa na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, (do 07.09.2012) do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.


Szczegóły w dokumentach poniżej:

Informacja o wyprawce na rok szkolny 2012/2013
Rozporządzenie ministra w/s dofinansowania do zakupu podręczników
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego
Uzasadnienie złożenia wniosku
Zaświadczenie o zarobkach
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj