Rekrutacja RODO

Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027Erasmus+Ogromny sukces naszej szkoły

Dzięki staraniom pani prof. Beaty Dul i pana dyrektora Tomasza Stróża nasza szkoła uzyskała Akredytację programu Erasmus+ na realizację projektów międzynarodowych mobilności dla kadry i uczniów.

Potwierdzenie przyjęcia warunków akredytacji.

Jako jedna z niewielu szkół aplikujących o akredytację w Polsce w październiku 2021 roku przeszliśmy pomyślnie weryfikację, w wyniku której w 2022 roku uzyskaliśmy akredytację o numerze 2021-1-PL01-KA120-SCH-00044411. Sukces ten zawdzięczamy solidnej pracy projektowej i doskonałej współpracy w zakresie zarządzania i realizacji projektów.

Akredytacja daje nam gwarancję dofinansowania działań założonych w planie Erasmusa, podstawowego dokumentu, na którym opiera się długofalowa strategia podnoszenia poziomu edukacji w naszej szkole.

Działania w nim zawarte obejmują w przypadku uczniów: wyjazdy zagraniczne pod opieką nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół i wspólną realizację projektów edukacyjnych. W przypadku nauczycieli: zagraniczne szkolenia metodyczne lub językowe podnoszące ich kompetencje , obserwacje pracy innych nauczycieli w szkołach za granicą każdego roku oraz w obydwu przypadkach-działania lokalne upowszechniające rezultaty wypracowanych projektów i odbytych mobilności..

We wniosku o Akredytację założyliśmy poniższe długofalowe cele do realizacji podczas planowanych projektów edukacyjnych:

  • Planowy i systematyczny rozwój ucznia i nauczyciela, wdrażanie TIK w metodykę pracy, uczenia się i zarządzania,
  • Rozwój kompetencji kluczowych poprzez zwiększenie liczby mobilności (udział w projektach edukacyjnych),
  • Wsparcie dla uczniów uzdolnionych,
  • Podniesienie i rozszerzenie wymiaru europejskiego naszej instytucji (propagowanie idei internacjonalizacji i wielokulturowości),
  • Wielojęzyczność kadry nauczycielskiej i uczniów.

Dodatkowo w ramach uzyskanej akredytacji szkoła musi przestrzegać standardów Erasmusa, które nakazują:

  • włączanie i różnorodność w edukacji;
  • odpowiedzialność za środowisko naturalne i zrównoważony rozwój;
  • podniesienie poziomu edukacji cyfrowej;
  • aktywne uczestnictwo w sieci szkół Erasmus.

Szkolnym koordynatorem projektów w ramach Akredytacji Erasmus+ jest pani prof. mgr Beata Dul


REKRUTACJA 1 - WYMAGANE DOKUMENTY

Zapoznaj sie z:

Regulamin rekrutacji

Warunki uczestnictwa


Pobierz i wypełnij:

Formularz zgłoszeniowy Włochy - uczniowie

Rekomendacja wychowawcy klasy

Oświadczenie rodziców


Po zakwalifikowaniu na wymianę przed wyjazdem pobierz ,podpisz i oddaj opiekunom.

Regulamin wyjazdu

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj